Nacházíte se:  Informace

Doporučení pro instalaci a provoz čerpadel 1“-EVGU-16-8 a 1 1/4“-EVGU-16-8

Musí být dodržena minimální nutná světlost výtlačného potrubí od čerpadel k tlakové nádobě a to:
- minimálně 25 mm pro čerpadla 1“-EVGU-16-8
- minimálně 32 mm pro čerpadla 1 1/4“-EVGU-25-6
Tento požadavek musí být splněn i při použití plastového potrubí !!!
Velikost tlakové nádoby musí být zvolena s ohledem na spotřebu vody a potřebný tlak podle doporučení projektanta popř. prodejce.
Pro čtyřčlennou domácnost a při použití tlakové nádoby s pryžovým vakem má být objem minimálně 80 litrů.
Mezi čerpadlem a tlakovou nádobou musí být instalována zpětná klapka (pokud není součástí tlakové nádoby) a je nutné ji umístit nad maximální hladinou vody ve zdroji.
Nedoporučuje se osazení zpětné klapky na výtlačném tělese čerpadla nebo pod hladinou z důvodu přetěžování čerpadla při rozběhu.
Zapojení čerpadel musí být prováděno osobou s elektrotechnickou kvalifikací a při zapojení čerpadla musí být postupováno v souladu s návodem k použití.
Při nastavení nadproudového jistícího prvku se musí vycházet z hodnot skutečně odměřeného odebíraného proudu v místě nasazení, ale nejvýše na hodnotu uvedenou v návodu k obsluze a montáži nebo na štítku elektromotoru.
Před spuštěním čerpadla do studny nebo vrtu je nutné:
  • ručně provést „odtržení“ vřetene od statoru
  • odzkoušet správný směr otáčení
  • zaplnit prostor elektromotoru vodou
  • provést kontrolu správného nastavení nadproudové ochrany
  • provést kontrolu zabezpečení ochrany před nebezpečným dotykovým napětím
Celé čerpadlo musí být neustále zavodněné z důvodu nebezpečí poškození hydraulické části při běhu na sucho.
V případě poruchy vyhledejte vždy pomoc pracovníků odborných servisních středisek SIGMA z důvodu zajištění odborného posouzení poruchy a následného odstranění vady za použití originálních náhradních dílů.


Správná instalace, vhodná volba příslušenství a pravidelná údržba celého systému
jsou předpokladem spolehlivosti a životnosti čerpadla.

Při instalaci a provozu dodržujte základní pokyny uvedené v Návodu k obsluze a montáži

Úvodní strana | kontakty

© Copyright 2009 SIGMA 1868 - Všechny práva vyhrazena - Tel.: 585 651 302, email: